Cơ cấu tổ chức
Thứ 4, Ngày 23/12/2015, 10:00
Các phòng chuyên môn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2015

1. VĂN PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

1.Chánh văn phòng:  Huỳnh Văn Tưởng 

cvpubnd.jpg

Sinh ngày: 18/9/1961                                  

Điện thoại: 0663.853808

Email: ubnd-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Chánh văn phòng:  Trần Công Tạo 

pcvp.jpg

Sinh ngày:  01/11/1960                                 

Điện thoại: 0663.853808

Email: taotc@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

1.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Cang

tpnv.jpg

Sinh ngày: 21/5/1968

Điện thoại: 0663.853177

Email: cangnt@tayninh.gov.vn  


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Tú

ppnv.jpg

Sinh ngày: 27/03/1982

Điện thoại: 0663.853177

Email: pnv-gd@tayninh.gov.vn 


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên."

 

3. PHÒNG TƯ PHÁP

1.Trưởng phòng: Hồ Tấn Đạt        

tptp.jpg                                     

Sinh Ngày: 7/11/1958

Điện thoại:0663853070

Email: phongtuphap-godau@tayninh.gov.vn


2. Phó Trưởng phòng: Đổ Văn Tuấn 

pptp.jpg                                            

Sinh Ngày: 24/10/1962

Điện thoại:0663853070

Email: phongtuphap-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1.Trưởng phòng: Bùi Văn Tốp

tpkh.jpg

Sinh Ngày: 1963

Điện thoại:0663.853147

Email: ptckh-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thái Bình

ptptc.jpg

Sinh Ngày:1975

Điện thoại:0663.853147

Email: ptckh-godau@tayninh.gov.vn


3.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bạch Huệ

ptptc1.jpg

Sinh Ngày:1968

Điện thoại:0663.853147

Email: ptckh-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.Trưởng phòng: Mai Văn Phuộng

tptnmt.jpg

Sinh ngày: 2/3/1960

Điện thoại: 0663.853454

Email: ptnmt-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Gái Liên

pptnmt1.jpg

Sinh ngày: 01/8/1984

Điện thoại:0663.853454

Email: lienntg@tayninh.gov.vn


3.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Nhân 

pptnmt.jpg

Sinh ngày: 11/10/1974

Điện thoại:0663.853454

Email: nhannt@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1.Trưởng phòng: Huỳnh Văn Mãnh

tpldd.jpg

Sinh ngày: 12/12/1959

Điện thoại:0663.853185

Email: pldtbxh-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Trần Đức Kiệt

ptpld.jpg

Sinh ngày: 14/01/1966

Điện thoại:0663.853185

Email: pldtbxh-godau@tayninh.gov.vn


3.Phó Trưởng phòng:Trần Ánh Nhạn

ptpld1.jpg 

Sinh ngày: 22/3/1966

Điện thoại:0663.853185

Email: pldtbxh-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1.Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

tpvh.jpg

Sinh năm: 20/6/1962.

Điện thoại:0663.853158 

Email: pvhtt-gd@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ninh

ppvh.jpg

Sinh năm: 1959

Điện thoại:0663.853158 

Email: pvhtt-gd@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.

 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.Trưởng phòng: Đỗ Văn Minh

TPGDTT.jpg

Sinh Năm: 13/11/1971

Điện thoại:0663.853119

Email: pgddt-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thạch

PPGD.jpg

Sinh năm: 24/4/1978

Điện thoại:0663.853119

Email: pgddt-godau@tayninh.gov.vn


* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

9. PHÒNG Y TẾ

1.Trưởng phòng: Võ Văn Phong

tpyt.jpg

Sinh ngày: 01/01/1962

Điện thoại:0663.520603

Email: phonyte-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thiểu

ppyt.jpg

Sinh ngày:9/10/1969

Điện thoại:0663.520603

Email: phonyte-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

 

10. THANH TRA HUYỆN

1.Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Trang

ctt.jpg

Sinh ngày: 9/10/1965

Điện thoại:0663.853142

Email:  thanhtra-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Chánh thanh tra: Tạ Văn Trừ 

pcttra.jpg

Sinh ngày: 30/9/1966

Điện thoại:0663.853142

Email:  thanhtra-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1.Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải

TP KTHT.jpg

Sinh ngày: 2/2/1970

Điện thoại:0663.520560

Email: phongcongthuong-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

 

12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Nhung

tpnn.jpg

Sinh ngày: 18/03/1967

Điện thoại:0663.853157

Email: pnnptnt-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sang

ppnn1.jpg

Sinh ngày: 24/9/1978

Điện thoại:0663.853157

Email: pnnptnt-godau@tayninh.gov.vn


3.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhàn

ppnn.jpg

Sinh ngày: 11/6/1966

Điện thoại:0663.853157

Email: pnnptnt-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

Lượt người xem:  Views:   532
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Cơ cấu tổ chức