Công khai ngân sách - DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH
 
Cong bo cong khai DT nam 2019.pdf
 
​Tải Quyết định Quyet dinh cong khai du toan nam 2018_GoDau(Du toan NSDP da duoc HDND quyet dinh).pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phuong 6 tháng năm 2019TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinBáo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phuong 6 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinBáo cáo khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán năm 2019DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinDTCông bố công khai dự toán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công khai dự toán trình Hội đồng nhân dân huyệnDỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTCông khai dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2019 5:00 AMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMBài viếtCông khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán DT 6TH-2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTCông khai số liệu thực hiện dự toán DT 6TH-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2017Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBáo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai quyết toán 2017QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinDTQuyết định công khai quyết toán 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình dự toán Quí I năm 2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTBáo cáo công khai tình hình dự toán Quí I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151519.jpg
4/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách của huyện năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách của huyện năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151300.jpg
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai dự toán ngân sách trong năm 2018DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinDTQuyết định công khai dự toán ngân sách trong năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151059.jpg
1/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tờ trình Dự toán Ngân sách năm 2018DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTTờ trình Dự toán Ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2017 9:00 AMNoĐã ban hành