Công khai ngân sách - DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐND
 
​Tờ trình 280_Phân bổ dự toán năm 2022.pdf
 
​To trinh 3789_PHUONG AN PHAN BO NSDP NAM 2021.pdf
 
​TO TRINH 297-UBND_PHAN BO NGAN SACH NAM 2020.pdf
 
Cong khai DT trinh HDND_Go Dau.pdf
 
​Tải Văn bản To trinh du toan NSDP nam 2018 (DU TOAN NSDP TRINH HDND).PDF
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tờ trình phân bổ dự toán năm 2022DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTTờ trình phân bổ dự toán năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2021Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Công khai dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTCông khai dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTCÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2021TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTCÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2020QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinDTCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Gò DầuDỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinQuyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tờ trình dự toán ngân sách 2021 và phương án ngân sách nhà nước năm 2021DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinTờ trình dự toán ngân sách 2021 và phương án ngân sách nhà nước năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Cân đối ngân sách huyện 9 tháng 2020TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinCân đối ngân sách huyện 9 tháng 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai quyết toán ngân sánh năm 2019QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinQuyết định công khai quyết toán ngân sánh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Cân đối ngân sách huyện quí II 2020TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinCân đối ngân sách huyện quí II 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Cân đối ngân sách huyện quí I 2020TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinCân đối ngân sách huyện quí I 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai dự  toán ngân sánh năm 2020DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinQuyết định công khai dự  toán ngân sánh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tờ trình dự toán ngân sách 2020 và phương án ngân sách nhà nước năm 2020DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinTờ trình dự toán ngân sách 2020 và phương án ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phuong 6 tháng năm 2019TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinBáo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phuong 6 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinBáo cáo khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán năm 2019DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinDTCông bố công khai dự toán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công khai dự toán trình Hội đồng nhân dân huyệnDỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTCông khai dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2019 5:00 AMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMBài viếtCông khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán DT 6TH-2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTCông khai số liệu thực hiện dự toán DT 6TH-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2017Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBáo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai quyết toán 2017QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinDTQuyết định công khai quyết toán 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình dự toán Quí I năm 2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTBáo cáo công khai tình hình dự toán Quí I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151519.jpg
4/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách của huyện năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách của huyện năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151300.jpg
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai dự toán ngân sách trong năm 2018DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinDTQuyết định công khai dự toán ngân sách trong năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151059.jpg
1/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tờ trình Dự toán Ngân sách năm 2018DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTTờ trình Dự toán Ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2017 9:00 AMNoĐã ban hành