Công khai ngân sách - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂM
 
​BC công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6t đầu năm 2019.PDF
 
BC cong khai tinh hinh du toan ngan sach.pdf
 
Cong khai so lieu thuc hien DT 9 thang 2018.pdf
 
​Cong khai so lieu thuc hien DT 6TH-2018.pdf
 
​Tải báo cáo Bao cao cong khai tinh hinh thuc hien DT quy I nam 2018_GoDau (Tình hinh thuc hien du toan NSDP trong nam).pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phuong 6 tháng năm 2019TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinBáo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phuong 6 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinBáo cáo khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán năm 2019DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinDTCông bố công khai dự toán năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công khai dự toán trình Hội đồng nhân dân huyệnDỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTCông khai dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2019 5:00 AMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMBài viếtCông khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Công khai số liệu thực hiện dự toán DT 6TH-2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTCông khai số liệu thực hiện dự toán DT 6TH-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2017Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBáo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai quyết toán 2017QUYẾT TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND PHÊ CHUẨNTinDTQuyết định công khai quyết toán 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình dự toán Quí I năm 2018TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP TRONG NĂMTinDTBáo cáo công khai tình hình dự toán Quí I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151519.jpg
4/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách của huyện năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiTinDTBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách của huyện năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151300.jpg
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công khai dự toán ngân sách trong năm 2018DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNHTinDTQuyết định công khai dự toán ngân sách trong năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhains_jpg_Key_23052018151059.jpg
1/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tờ trình Dự toán Ngân sách năm 2018DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐNDTinDTTờ trình Dự toán Ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2017 9:00 AMNoĐã ban hành