CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Chánh văn phòng:  Huỳnh Văn Tưởng                                    

Điện thoại: 0663.853808

Email: ubnd-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Cang

Điện thoại: 0663.853177

Email: pnv-gd@tayninh.gov.vn  

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.”

 

3. PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng: Hồ Tấn Đạt                                             

Điện thoại:0663853070

Email: phongtuphap-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng: Bùi Văn Tốp

Điện thoại:0663.853147

Email: ptckh-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng: Mai Văn Phuộng

Điện thoại: 0663.853454

Email: ptnmt-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Mãnh

Điện thoại:0663.853185

Email: pldtbxh-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại:0663.853158 

Email: pvhtt-gd@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.

 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Đỗ Văn Minh

Điện thoại:0663.853119

Email: pgddt-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

9. PHÒNG Y TẾ

Trưởng phòng: Võ Văn Phong

Điện thoại:0663.520603

Email: phonyte-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

 

10. THANH TRA HUYỆN

Chánh thanh tra Nguyễn Thị Thanh Trang

Điện thoại:0663.853142

Email:  thanhtra-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Q. Trưởng phòng: Huỳnh Việt Sơn

Điện thoại:0663.520560

Email: phongcongthuong-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

 

12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Nhung

Điện thoại:0663.853157

Email: pnnptnt-godau@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.