Công khai minh bạch
Tiêu đề: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Phân loại:
Ngày ban hành: 10/11/2018
Người ký: Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
Tóm tắt: Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: