Công khai minh bạch
Tiêu đề: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí III và phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2018
Phân loại:
Ngày ban hành: 10/09/2018
Người ký:
Tóm tắt: Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí III và phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2018
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: