Công khai minh bạch
Tiêu đề: Báo cáo kết quả thực hiệncông tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2018
Phân loại:
Ngày ban hành: 10/09/2018
Người ký: Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Cung
Tóm tắt: Báo cáo kết quả thực hiệncông tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2018
Nội dung: