Công khai minh bạch
Tiêu đề: Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Phân loại:
Ngày ban hành: 16/04/2019
Người ký: PCT UBND Bùi Văn Tốp
Tóm tắt: Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Nội dung: