Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn ngân sách huyện
Phân loại:
Ngày ban hành: 23/10/2020
Người ký: Chủ tịch UBND huyện
Tóm tắt: Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn ngân sách huyện
Nội dung:
Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn ngân sách huyện