1. Đồng chí: Nguyễn Văn NhuChủ tịch UBND huyện Gò Dầu:

Sinh năm: 1967

Điện thoại:0276.3853128

Email: nhunv@tayninh.gov.vn

     Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND huyện Gò Dầu, các Ủy viên UBND huyện Gò Dầu, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch HĐND và UBND các xã , thị trấn.    

           a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

    - Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề cân đối lớn của nền kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; cân đối ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành án dân sự.

    - Công tác quốc phòng - an ninh; công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

    - Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh kiểm tra, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Gò Dầu. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND Gò Dầu. 
    - Thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Tỉnh. Giữ mối quan hệ với các sở, ban, ngành của Tỉnh, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu, Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện Gò Dầu.

    - Tiếp dân, thông tin báo chí.

          b. Theo dõi hoạt động và chỉ đạo các cơ quan thuộc khối nội chính: 

   Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu, Công an huyện Gò Dầu, Thanh tra huyện Gò Dầu, Phòng Tư pháp huyện Gò Dầu, Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu.

2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hải


Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu:

Sinh năm: 

Điện thoại: 

Email: @tayninh.gov.vn

           a.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

    - Quản lý về công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh tế hợp tác-HTX; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư.
     - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND Gò Dầu. 

           b.Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: 

     Phòng Kinh tế huyện Gò Dầu, Chi cục Thống kê huyện Gò Dầu, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gò Dầu; Chi cục Thuế huyện Gò Dầu; Ban Quản lý Chợ huyện Gò Dầu; Ban Quản lý Chợ huyện Gò Dầu; Ban Quản lý Cụm công nghiệp huyện Gò Dầu; Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Dầu.

3. Đồng chí: Trương Thị Phú.Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Gò Dầu:
Sinh năm: 1968

Điện thoai:0276.3855123

Email: phutt@tayninh.gov.vn

             a.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

       -  Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, di tích lịch sử; truyền thanh; y tế, dân số gia đình và trẻ em; xoá đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân tộc, tôn giáo.

       - Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với các đoàn thể huyện Gò Dầu, các Hội trên địa bàn huyện Gò Dầu.
       - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu. 

            b.Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

     Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Gò Dầu; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Gò Dầu; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu; Phòng Y tế huyện Gò Dầu; Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị huyện Gò Dầu; Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Gò Dầu; Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu; Đài Truyền thanh huyện Gò Dầu.