1.Phó Trưởng phòng: Trần Đức Kiệt

ptpld.jpg

Sinh ngày: 14/01/1966

Điện thoại:0663.853185

Email: pldtbxh-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng:Trần Ánh Nhạn

ptpld1.jpg 

Sinh ngày: 22/3/1966

Điện thoại:0663.853185

Email: pldtbxh-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.