1.Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Gái Liên


Sinh ngày: 01/8/1984

Điện thoại:0663.853157

Email:  lienntg@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sang

ppnn1.jpg

Sinh ngày: 24/9/1978

Điện thoại:0663.853157

Email: pnnptnt-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.