1.Trưởng phòng: Đổ Định Thông

Picture1.jpg

Sinh ngày: 25/01/1967

Điện thoại: 0663.853177

Email: thongdd@tayninh.gov.vn  


2.Phó Trưởng phòng: Tôn Nữ Ngọc Hằng

ppnv hằng.jpg

Sinh ngày: 20/10/1982

Điện thoại: 0663.853177

Email: hangtnn@tayninh.gov.vn 


3.Phó Trưởng phòng: Đỗ Trung Tín

atinppnv.jpg

Sinh ngày: 05/02/1974

Điện thoại: 0663.853177

Email: tindt@tayninh.gov.vn 


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên."