1.Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

tpvh.jpg

Sinh năm: 20/6/1962.

Điện thoại:0663.853158 

Email: pvhtt-gd@tayninh.gov.vn


2.Phó Trưởng phòng: Lê Văn Hiệp

hiepppvh.png

Sinh năm:

Điện thoại:0663.853158 

Email: pvhtt-gd@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.