1.Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Trang

ctt.jpg

Sinh ngày: 9/10/1965

Điện thoại:0663.853142

Email:  thanhtra-godau@tayninh.gov.vn


2.Phó Chánh thanh tra: Tạ Văn Trừ 

pcttra.jpg

Sinh ngày: 30/9/1966

Điện thoại:0663.853142

Email:  thanhtra-godau@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.