1.Chánh văn phòng:  Huỳnh Văn Tưởng 

cvpubnd.jpg

Sinh ngày: 18/9/1961                                  

Điện thoại: 0276.3855805

Email: tuonghv@tayninh.gov.vn


2.Phó Chánh văn phòng:  

Sinh ngày:                               

Điện thoại: 0276.3855805

Email: 


3.Phó Chánh văn phòng:  Huỳnh Trung Hiếu

ahieu.jpg

Sinh ngày:  9/7/1985                                

Điện thoại: 0276.3855804

Email: hieuht@tayninh.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.