1. Đồng chí: Ngô Quang Tỉnh

pctt1.png

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

Sinh năm: 20/7/1977

Điện thoại: 0276.3853616

Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn


         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Hiệp Thạnh, các Ủy viên UBND xã Hiệp Thạnh, Công chức các ngành trực thuộc UBND xã Hiệp Thạnh, Trưởng ấp các ấp.

           a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

         - Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề cân đối lớn của nền kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; cân đối ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

         - Công tác quốc phòng – an ninh; công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

          - Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Hiệp Thạnh; mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã Hiệp Thạnh.

         - Thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện. Giữ mối quan hệ với các ban, ngành của huyện, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã Hiệp Thạnh, các tổ chức chính trị - xã hội xã Hiệp Thạnh.

         - Tiếp dân, thông tin báo chí.

         b. Theo dõi hoạt động và chỉ đạo các ngành nội chính trực thuộc UBND và các ấp:

         Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Thạnh, Công an xã Hiệp Thạnh, Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, các ấp.

 

2. Đồng chí: Phạm Thành Thuế

pctt.png

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

Sinh năm: 09/6/1984

Email: ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn

                                   

          a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Quản lý công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp; phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; tư vấn thuế; quản lý đất đai, thu tiền mặt bằng chợ Hiệp Thạnh; kinh tế hợp tác – HTX; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư; hòa giải tranh chấp đất đai.

          - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh.

         b. Theo dõi và chỉ đạo:

        Ngành Kế hoạch, Giao thông, Thủy lợi; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; Chợ Hiệp Thạnh; Văn phòng – Thống kê, các ấp.

 

3. Đồng chí: Nguyễn Hoàng Duy

 pctd.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh:

 Sinh năm: 1978

 Email:ubnd-hiepthanh-godau@tayninh.gov.vn


         a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; truyền thanh; y tế, dân số gia đình và trẻ em; xóa đói giảm nghèo, lao động, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác dân tộc, tôn giáo.

         - Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các quỹ, hội đặc thù trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

         - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh.

        b. Theo dõi và chỉ đạo:

        Ngành Văn hóa – Xã hội; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng – Thống kê, các ấp.