1.Đồngchí: NguyễnThi Ngọc Dung

 ctxbd.jpg

Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh

Sinh năm: 09/4/1980

Điện thoại: 0276.3853634

Email: ubnd-phuocthanh-goda@tayninh.gov.vn


        Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã PhướcThạnh, cácỦyviên UBND xã, các ngành, trưởng ấp và là chủ tài khoản ngân sách xã.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

        - Kinh tế tổng hợp bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, cân đối ngân sách và những lĩnh vực quan trọng.

        - Trực tiếp chỉ đạo quốc phòng – an ninh, Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham  nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công tác dân vận chính quyền, xây dựng nông thôn mới.

        - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội đồng nhân dân xã.

        - Phụ trách: Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng, Giáo dục và đào tạo; công tác giảm nghèo; Quân sự xã, Tuyển sinh quân sự,Công an xã, Tài chính – Kế toán, Quản lý điều hành thu – chi ngân sách xã và tổ chức cán bộ.Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội; Quản lý văn hóa;

       - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với các đoàn thể nhân dân xã và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

      - Quan hệ công việc giữa Ủy ban nhân dân xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, UBNMTTQVN xã và các ban, phòng, ngành của huyện.

      - Tiếp dân, thông tin,báo chí.

 

2.Đồng chí: NguyễnVăn Phong

pctxpt.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh

Sinh năm: 18/8/1966

Email: ubnd-phuocthanh-goda@tayninh.gov.vn


        a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

        - Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Kế hoạch giao thông thủy lợi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; y tế , Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hòa giải tranh chấp đất đai; Tư pháp – Hộ tịch, Phổ biến giáo dục pháp luật; các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế.

        - Phụ trách và chỉ đạo giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị -xã hội ở địa phương.

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh.

       b.  Theo dõi và chỉ đạo các ngành: 

       - Kế hoạch giao thông thủy lợi; Thú y; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi Trường. Tài chính – kế toán, xây dựng cơ bản và Ban Quản ký Chợ, y tế, Xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã, công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã.

* Vị trí đại lý:

- Phước Thạnh là một thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

- Xã Phước Thạnh có diện tích 21,03 km², dân số năm 1999 là 8.201 người,[1] mật độ dân số đạt 390 người/km².

bandoxphuocthanh.jpg