1. Đồng chí: Nguyễn Thiện Thanh

ctxpt.png

Chủ tịch UBND xã Phước Trạch

Sinh năm:

Điện thoại: 0276.3853359

Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

          Phụ trách chung, khối nội chính, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ tài khoản, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời, cùng Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân huyện Gò Dầu;

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã;

          Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân xã;

           Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, trưởng ấp, Tổ trưởng dân cư tự quản trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

           Quyết định các vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn xã; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã;

          Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

            Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện;

           Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

            Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.


2. Đồng chí: Nguyễn Văn Nhàn

pctnhan.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trạch

Sinh ngày: 1966

Email: ubnd-phuoctrach-goda@tayninh.gov.vn

            Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực do Chủ tịch phân công theo Điều 122 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, nhà đất, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, tôn giáo và phối hợp thi hành án dân sự, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và tranh chấp của nhân dân cùng với Chủ tịch UBND xã. Tham mưu và thực hiện công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

             Phó Chủ tịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

            Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

           Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo chủ tịch quyết định;

          Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, các Trưởng ấp và Tổ dân cư tự quản thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

             * Vị trí địa lý:

              - Phước Trạch là một thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

              - Xã Phước Trạch có diện tích 11,16 km², dân số năm 1999 là 7.756 người,[1] mật độ dân số đạt 695 người/km².

              - Tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu là 21.437 km. Đến nay đã nhựa hoá, cứng hoá được 17.341 km đạt tỷ lệ 78%. Trong đó đường trục xã liên xã 6.106 km đã nhựa hoá 100%.

bandophuoctrach.png