Kế hoạch thực hiện mô hình “04 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu

Thứ năm - 26/05/2022 09:37 152 0
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện “04 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng cho người dân.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Triển khai thực hiện giải quyết TTHC cho người dân theo hướng “4 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả). Góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; để người dân có cách nhìn tích cực hơn vào công tác cải cách hành chính; hướng tới sự thân thiện, gắn kết giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân; thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; hỗ trợ người dân ghi chép các loại giấy tờ.

Tổ chức, cá nhân đến yêu cầu thực hiện các loại hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nếu mang đầy đủ các loại giấy tờ sẽ được giải quyết ngay, đồng thời sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ.

Đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Căn cứ thực hiện

a) Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

b) Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

c) Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

d) Thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

2. Nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính (“4 tại chỗ”)

- Đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể.

- Các thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc này phải do cán bộ được phân công trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu tiếp nhận, trực tiếp thẩm định hồ sơ hoặc trực tiếp tham gia việc thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt hồ sơ.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính như xin ý kiến cơ quan liên quan, thẩm định trực tiếp tại thực địa, thành lập hội đồng, thủ tục liên thông… hoặc thủ tục thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương (nếu có).

- Các thủ tục hành chính sẽ không đưa vào tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Các điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP gồm: Thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện lưu động theo quy định của pháp luật; Thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết trực tiếp ngay tại thời điểm và địa điểm kiểm tra, xem xét, đánh giá ngoài trụ sở Bộ phận Một cửa đối với đối tượng được kiểm tra, xem xét, đánh giá.

3. Lợi ích, hiệu quả

Việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính tại các đơn vị có những điểm mới như sau:

- Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu. Có thể hiểu rằng thay vì “2 tại chỗ” chỉ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa như mô hình đang thực hiện thì “4 tại chỗ” gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ;

- Hồ sơ ngay trước khi tiếp nhận sẽ được kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Trước đây, chỉ kiểm tra thành phần hồ sơ rồi tiếp nhận nên khi chuyển hồ sơ về giải quyết tại các cơ quan chuyên môn sẽ xảy ra các tình huống bổ sung hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết làm tốn kém thời gian, chi phí, công sức của công dân, tổ chức;

- Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển, xử lý và áp dụng chữ ký số trên môi trường mạng, chủ động giải quyết thủ tục hành chính theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch;

- In ấn, phê duyệt kết quả, phát hành kết quả thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Đối tượng thực hiện

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

4. Đối tượng được thụ hưởng

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

5. Nội dung thực hiện

4.1. Danh mục thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính đưa vào thực hiện “04 tại chỗ” (đính kèm danh mục tại Phụ lục 1).

4.2. Thời gian triển khai thí điểm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

4.3. Thời gian triển khai chính thức: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và BND huyện

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thực hiện nghiêm mô hình “04 tại chỗ” theo quy định. Công khai Danh mục thủ tục hành chính.

          - Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm soát TTHC để tìm ra các giải pháp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa TTHC; tham mưu UBND huyện đưa vào danh mục thủ tục hành chính thực hiện 04 tại chỗtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

          Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC.

- Tổng hợp và báo cáo UBND huyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị.

2. Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Khẩn trương tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện theo thời gian quy định; công khai Danh mục thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện;

3. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện mô hình 04 tại chỗtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

- Thông tin, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân được biết về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian cho công dân và tổ chức.

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, tin bài về CCHC, Cổng thông tin điện tử của huyện;… tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về cách thức tiếp nhận, tra cứu, phản ánh kiến nghị về TTHC của người dân và doanh nghiệp qua mạng xã hội Zalo, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích và công tác CCHC, kiểm soát TTHC; giúp người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, hiểu rõ hơn về mô hình “04 tại chỗ” trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

PHỤ LỤC 1

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “04 tại chỗ”

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022

của Ủy ban nhân dân  huyện Gò Dầu

 
 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực chỉ điểm và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không chỉ điểm được)

 

4

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

5

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

 

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

 

III

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

1

Thủ tục đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

2

Thủ tục trích lục bản đồ địa chính

 

3

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

4

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp

 

 

    

Tác giả: DT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay625
  • Tháng hiện tại125,942
  • Tổng lượt truy cập3,095,469
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
Bộ pháp điển
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
ATTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây