Thông báo

Công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 01/2024 trên địa bàn huyện Gò Dầu

Công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 01/2024 trên địa bàn huyện Gò Dầu

 •   06/02/2024 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Gò Dầu ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC huyện Gò Dầu.
Thông báo về việc công khai các loại đất hết chỉ tiêu sử dụng

Thông báo về việc công khai các loại đất hết chỉ tiêu sử dụng

 •   08/12/2023 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Gò Dầu, phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai các loại đất hết chỉ tiêu sử dụng trên địa bàn huyện Gò Dầu đến nay như sau:
Thông báo về việc thay đổi nhân sự và số quầy tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu

Thông báo về việc thay đổi nhân sự và số quầy tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu

 •   30/11/2023 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Dầu thông báo thay đổi nhân sự tiếp nhận giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đât đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện như sau:
Thông báo về việc nhận kết quả công nhận tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thông báo về việc nhận kết quả công nhận tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

 •   29/11/2023 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 4839
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định 3620/QĐ-SNV ngày 28/11/2023 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024 của UBND huyện Gò Dầu; Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm học 2023 – 2024 thông báo đến các thí sinh như sau:
Thông báo hết chỉ tiêu sử dụng đất (lần 2)

Thông báo hết chỉ tiêu sử dụng đất (lần 2)

 •   21/11/2023 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

 •   25/10/2023 10:16:40 AM
 •   Đã xem: 5981
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm học 2023-2024;
Thông báo về việc kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

 •   23/10/2023 03:09:41 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm học 2023-2024;
Thông báo về việc hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

 •   18/10/2023 10:08:47 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND 04/8/2023 của UBND huyện Gò Dầu về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024,
Thông báo về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kiểm tra sát hạch (vòng 2) đối với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kiểm tra sát hạch (vòng 2) đối với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

 •   18/10/2023 10:05:19 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm học 2023-2024;
Kết luân Về việc thanh tra trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 72 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND huyện Gò Dầu

Kết luân Về việc thanh tra trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 72 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND huyện Gò Dầu

 •   27/09/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định thanh tra số 08/QĐ-TTr ngày 21/7/2023 của Chánh Thanh tra huyện Gò Dầu về việc thanh tra trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 72 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND huyện Gò Dầu. Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 14/9/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-ĐTTr ngày 22/9/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra huyện Gò Dầu kết luận thanh tra như sau:
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 – 2024

 •   21/09/2023 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 11753
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2023 – 2024 như sau:
Huyện Gò Dầu phát động phong trào thi đua thực hiện sáng kiến, mô hình mới về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu phát động phong trào thi đua thực hiện sáng kiến, mô hình mới về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện Gò Dầu

 •   30/08/2023 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Gò Dầu xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện sáng kiến, mô hình mới về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện Gò Dầu, cụ thể như sau:
Thông báo đăng ký kế hoạch sử dụng đất đến năm 2024 trên địa bàn xã Phước Trạch

Thông báo đăng ký kế hoạch sử dụng đất đến năm 2024 trên địa bàn xã Phước Trạch

 •   12/07/2023 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 158/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Gò Dầu về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gò Dầu.
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thị trấn Gò Dầu

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thị trấn Gò Dầu

 •   11/07/2023 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 158/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gò Dầu.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay777
 • Tháng hiện tại4,106
 • Tổng lượt truy cập2,553,532
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây