Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Gò Dầu

Thứ sáu - 06/05/2022 05:46 98 0
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện với những nội dụng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Công khai niêm yết đầy đủ, chi tiết toàn bộ TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước (UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện;  UBND các xã, thị trấn) để Nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt thông tin.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính, … phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, mỗi ngành, từng nhóm đối tượng, từng địa phương.

- Việc tuyên truyền phải thực chất, gắn bó với lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC, giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Lồng ghép việc tuyên truyền cải CCHC với việc phồ biền, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đồng thời, nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào hoạt động tuyên truyền của cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của cơ quan, đơn vị.

3. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị

   1. Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn.
   2. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Nội dung

- Đưa thông tin về CCHC trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; qua hệ thống Văn phòng điện tử (eGov), lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn huyện như cải cách thể chế, bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; cách thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các ngành; cách thức tra cứu thủ tục hành chính; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo,...

- Tổ chức các lớp tập huấn hoặc quán triệt nội dung, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo CCHC của huyện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Số lần tuyền truyền và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin các nội dung đã tuyên truyền, phổ biến.

- Các tin mục, tin bài đã triển khai trên Trang Thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của đơn vị (chứng mình bằng đường liên kết)

2. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang Fanpage Cổng thông tin điện tử huyện trên mạng xã hội Facebook, Cổng thông tin điện tử huyện trên mạng xã hội Zalo.

a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện,

b) Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Nội dung

- Xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Gò Dầu; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện CCHC; Tuyên truyền các hình thức nộp TTHC, tra cứu tình trạng giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công, quầy tra cứu tại bộ phận một cửa, qua cổng hành chính công tỉnh trên mạng xã hội Zalo hoặc qua SMS…

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC tại các cơ quan nhà nước nhất là chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu,…

- Thông tin về tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện Gò Dầu, đặc biệt là về nâng cao chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp huyện (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS),...

d) Sản phẩm, kết quả dự kiến

- Các bài báo, các tin bài đã thực hiện tuyên truyền, các link bài viết (nếu là thông tin trên các Trang, Cổng thông tin điện tử hoặc báo mạng).

- Số lượng người truy cập và nộp hồ sơ qua Cổng Hành chính công Tây Ninh,...

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn.

c) Nội dung: Giới thiệu về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, thông tin về các TTHC đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả,...

d) Sản phẩm, kết quả dự kiến: Các tin bài, bài viết, clip tuyên truyền.

4. Tuyên truyền thông qua các phóng sự, ấn phẩm truyền thông về cải cách hành chính.

a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

b) Cơ quan phối hợp: các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

c) Nội dung: Giới thiệu về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, thông tin về các nội dung văn bản của Trung ương, địa phương về công tác CCHC (Chương trình CCHC, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; cách thức thực hiện một số TTHC phát sinh nhiều hồ sơ nhất trên địa bàn tỉnh; cách sử dụng mạng xã hội Zalo có kết nối đến Cổng Hành chính công Tây Ninh để thông tin về cách thức nộp hồ sơ hoặc phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, các quy trình thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, 4;....

d) Sản phẩm, kết quả dự kiến: Các phóng sự, clip.

5. Tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn các nội dung về CCHC (công tác rà soát và kiểm soát TTHC, cách thực hiện đánh giá theo Quyết định số 800/QĐ-UBND; cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công mức độ 3,4...).

a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

b) Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

c) Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn rà soát và kiểm soát TTHC, cách thực hiện đánh giá theo Quyết định số 800/QĐ-UBND, cách thức sử dụng cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, cách sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh... để cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã hiểu rõ, sử dụng thành thạo các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công vụ các công việc trong cơ quan nhà nước, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp khi được yêu cầu.

d) Sản phẩm, kết quả dự kiến: Tổ chức 02 đợt tập huấn cho các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn. (Văn bản triệu tập, nội dung tập huấn, thời gian thực hiện, số lượng tham gia; các tài liệu tập huấn, video quay lại buổi tập huấn hoặc hình ảnh chụp, danh sách điểm danh, tin tức trên  Trang thông tin điện tử của cơ quan,....).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 1183/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh và tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND giúp UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này đối với các cơ quan chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

- Xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2022, dành chuyên trang, chuyên mục và nhều thời lượng để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về cách thức tiếp nhận, tra cứu, phản ánh, kiến nghị về TTHC của người dân và doanh nghiệp qua mạng xã hội Zalo; dịch vụ công mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích và công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện theo quy định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ truy cập, theo dõi quy trình xử lý‎ hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp; tuyên truyền về việc ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết công việc của công chức, viên chức, trên địa bàn huyện; tuyên truyền về việc tổ chức các buổi hỏi đáp trực tuyến qua cổng hành chính công trên mạng xã hội Zalo về các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng, tài nguyên môi trường, về các hội thi có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính,…

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện đăng tải thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của huyện Cổng thông tin điện tử huyện, Trang Fanpage Cổng thông tin điện tử huyện trên mạng xã hội Facebook, Cổng thông tin điện tử huyện trên mạng xã hội Zalo.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện

Căn cứ lĩnh vực, ngành chuyên môn và tình hình thực tế đơn vị tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính tiết kiệm, hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Trên cơ sở Kế hoạch huyện tổ chức triển khai, xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Chỉ đạo công chức ngành văn hóa, xã hội phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp người dân tiếp cận thông tin về cải cách hành chính đạt hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của UBND huyện Gò Dầu./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay684
 • Tháng hiện tại104,779
 • Tổng lượt truy cập1,998,245
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây