Kết quả hoạt động công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Gò Dầu

Thứ bảy - 17/10/2020 04:00 97 0

Thực hiện Quyết định số   /QĐ-STP  ngày /2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tay Ninh. Uỷ ban nhân dân huyện Gò Dầu ban hành quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 phê duyệt chương trình công tác tư pháp năm 2020.

Theo đó, Phòng Tư pháp huyện Gò Dầu 9 tháng đầu năm 2020 đã đạt những kết quả đối vơi nhiều mặt công tác như sau: Tham mưu Uỷ ban nhân dân và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành 82 văn bản, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Gò Dầu; thẩm tra, công nhận 6/9 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

-Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2020 được 02 cuộc có 168 người dự với các Luật có hiệu lực năm 2020.

- Cấp 100 Bản tin tư pháp và 6.500 tờ gấp tài liệu hỏi – đáp pháp luật; 19 quyển cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước dành cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã,  80 sổ tay hỏi đáp các hình thức xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống bệnh Covid 19. Biên soạn cấp phát 1.300 sổ tay hỏi đáp Luật Người khuyết tật cho người khuyết tật trên địa bàn huyện; 130 sổ tay hỏi - đáp Luật Giáo dục cho giáo viên trên địa bàn huyện; 05 quyển tài liệu cho tập huấn viên của huyện. Xây dựng chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện, trên zalo, facebook đã đăng 92 tin, bài (Cổng thông tin điện tử 24 bài, Zalo 24 bài, facebook 44 tin) quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống lây nhiễm đường hô hấp cấp, quyết định công nhận tập huấn viên huyện Gò Dầu.………

Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch liên tịch với Liên đoàn lao động huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020, ngày 10/7/2020 đã tổ chức tuyên truyên tại 02 Công ty Sumit, Công Ty Đặc Rạng các vần đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật phòng chống tác hại của rượu bia với hơn 210 người lao động dự.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo 2018; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015; Luật căn cước công dân; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Trẻ em; Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh, hỏi đáp các hình thức xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống bệnh Covid-19....... Kết quả tuyên truyền trực tiếp được 218 cuộc với 7.092 lượt người dự, tuyên truyền gián tiếp được 1.532 giờ.

Trong 9 tháng các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 52 vụ việc, đã tổ chức đưa ra hòa giải 52 vụ việc đạt 100% so với số đơn tiếp nhận (so cùng kỳ năm 2019 giảm 63 vụ việc); kết quả hòa giải thành 50/52 vụ việc đạt 96,15%, hòa giải không thành 02 vụ việc chiếm tỷ lệ 3,85%.

Trong năm 2020, có 9/9 xã, thị trấn đã đăng ký truyền thông công tác trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật. Trong 9 tháng, Ủy ban nhân dân Hiệp Thạnh, Phước Đông, Cẩm Giang đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh truyền thông công tác trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật được 03 cuộc có 151 người dự, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên số xã, thị trấn còn lại chưa thực hiện được.

- Phòng tham mưu thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Gò Dầu giai đoạn 1 ( 2015- 2006) đạt 99 %. Giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài 109 trường hợp với số tiền 59.089.000 đồng, giải quyết hộ tịch trong nước 94 trường hợp với số tiền lệ phí 2.632.000 đồng. Chứng thực được 1.757 bản với tổng số tiền là 11.063.000 đồng, trong đó: chứng thực sao y 1139 bản, chứng thực chữ ký dịch thuật 551 bản, chứng thực chữ ký 19 bản.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn bổ sung lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp; thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND, Kế hoạch số 167/KH-UBND; phối hợp thực hiện dõi thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 và ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập tổ kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; thực hiện tập huấn công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên nghành về bảo vệ môi trường, lĩnh vực trọng tâm của tỉnh về tài nguyên và môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

- Thẩm định 42 hồ sơ đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời Phòng Tư pháp ban hành đầy đủ Chương trình, các Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2020 theo hướng dẫn của ngành cấp trên. Công tác hộ tịch, chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn trong thời gian qua mặc dù do dịch Covid-19 nhưng Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết kịp thời cho người dân, việc giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài đảm bảo theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, thì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, thị trấn chưa có sự tập trung, tuyên truyền chưa được sâu rộng trong nhân dân, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 không tập trung đông người nên ảnh hưởng đến công tác tổ chức triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật; mặt khác, tuyên truyền viên pháp luật về kỹ năng tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, phương pháp tuyên truyền, thiếu sinh động.

Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Gò Dầu tham mưu UBND huyện Gò Dầu tập huấn tuyên truyền viên, hoà giải viên cơ sở và pháp huy hơn nữa vai trò của Phòng Tư pháp.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,002
  • Tháng hiện tại4,331
  • Tổng lượt truy cập2,553,757
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây